Ochrana osobných údajov

Vaše údaje strážime ako oko v hlave

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o., Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, IČO: 36335690, zapísaná v OR pri OS v Trenčíne v oddiele Sro, vložka 14653/R (ďalej iba „prevádzkovateľ“). Kontaktná osoba prevádzkovateľa vo veciach ochrany osobných údajov: Eva Martišková, e-mail: oou@happyfoto.sk. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Osobné údaje

Ďakujeme za návštevu našich webových stránok. Aby ste mohli naplno využívať služby HappyFoto na webových stránkach www.happyfoto.sk, musíte u nás zaregistrovať niektoré svoje osobné údaje. Konkrétne sa jedná o krstné meno, priezvisko, platnú e-mailovú adresu, voľne definované heslo. Ostatné údaje ako je napr. telefónne číslo alebo dátum narodenia sú dobrovoľné.

Tieto informácie uchovávame v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Ďalej potom v súlade s platnými zákonmi Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), najmä v súlade s nariadením 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – tzv. GDPR. Servery, na ktorých ukladáme všetky dáta, sa nachádzajú výhradne v Európskej únii. Využívame taktiež služby medzinárodného poskytovateľa cloudu s dátovým centrom v Európskej únii. Cez internet prenášame dáta pomocou zašifrovaného HTTPS spojenia. Spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. je zaregistrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) Slovenskej republiky.

Uisťujeme vás, že všetky údaje strážime ako oko v hlave. Máme ich v celej miere pod kontrolou a nevyužívame ich pre žiadny iný účel, než ktorý je nižšie popísaný. Chceme vás ale požiadať, aby ste aj vy dodržiavali bezpečnostné opatrenia. Zaistite, aby vašu registráciu nepoužívali ďalšie osoby. Svoje prihlasovacie údaje nikomu neprezrádzajte. Heslo voľte tak, aby bolo dostatočne silné, heslo pravidelne aktualizujte a pri odchode sa odhláste.

Informácie o spracovaní osobných údajov pre účel plnenia zmluvy (registrácie, objednávky...)

Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom spracovania osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
1) Splnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – tzv. GDPR (ďalej iba „nariadenie“),
2) Splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených prevádzkovateľovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, prechodnými a záverečnými ustanoveniami k úpravám, zákonom č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, prechodnými ustanoveniami k úpravám, a zákonom č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, opatrenia MF SR, prechodnými ustanoveniami k úpravám.

Účel spracovania osobných údajov
Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom, vrátane doručenia tovaru a riešení práv zo zodpovednosti za vady, alebo vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností prevádzkovateľa.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov
Osobné údaje budú spracovávané počas trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej počas doby nutnej pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Fotografie nahrané na naše servery podliehajú špeciálnemu režimu. Fotografie a dáta k fotoproduktom v nedokončenom nákupnom košíku ukladáme max. 4 dni a fotografie a dáta k objednaným fotoproduktom max. 30 dní od okamihu nahrania do košíka. Fotografie a dáta k projektom uloženým online na servery HappyFoto ukladáme max. 21 dní. Prevádzkovateľ nemá povinnosť vás pred výmazom informovať. V prípade zrušenia registrácie dochádza k výmazu fotografií, dát k uloženým projektom a objednaným fotoproduktom bezprostredne, najneskôr v nariadenej stanovenej lehote 30 dní.

Ďalší príjemcovia osobných údajov
Ďalšími príjemcami osobných údajov sú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo realizácii platieb na základe uzatvorenej zmluvy na objednané fotoprodukty, a osoby zaisťujúce pre prevádzkovateľa technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky programov a ukladania dát.
Príjemcami osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy alebo iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje tretej krajine (krajine mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Práva subjektov údajov
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov. V závere tejto stránky nájdete na stiahnutie zodpovedajúce formuláre. Po vyplnení formulár odošlite e-mailom na oou@happyfoto.sk.
Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na úrade dozoru. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je ale nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany prevádzkovateľa splniť.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznamov

Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom spracovania osobných údajov je váš súhlas daný týmto prevádzkovateľovi alebo skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – tzv. GDPR (ďalej iba „nariadenie“).

Účel spracovania osobných údajov
Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných oznamov a vykonávanie iných marketingových aktivít prevádzkovateľom voči vašej osobe.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje pre účel plnenia zmluvy a ste zákazníkom prevádzkovateľa v zmysle ustanovenia § 7 odst. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti a zároveň vám prevádzkovateľ poskytol pri zhromaždení vašich osobných údajov možnosť jasno, zreteľne, zadarmo a jednoduchým spôsobom nesúhlasiť s využitím vášho kontaktu pre zasielanie obchodných oznamov. Bod 47 citátu nariadenia okrem iného uvádza, že „spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu je možné považovať za spracovanie vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu“.
Prevádzkovateľ vykonal posúdenie, či je možné spracovávať vaše osobné údaje pre účel zasielania obchodných oznamov, a tiež vykonal nevyhnutný proporčný test, kedy porovnával záujmy na vašej ochrane so záujmami prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ dospel k záveru, že s ohľadom na váš predchádzajúci súhlas so zasielaním obchodných oznamov alebo na predchádzajúce naplnenie predpokladov stanovených v ustanovení Šírenie obchodných oznamov § 7 odst. 3 zákona a ďalej s ohľadom na skutočnosť, že z vašej strany môže kedykoľvek dôjsť k odmietnutiu ďalšieho zasielania obchodných oznamov vašej osobe, sa nejaví, že vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu vami dobrovoľne poskytnutých osobných údajov majú prednosť pred oprávnenými záujmami prevádzkovateľa na zasielanie obchodných oznamov.
Vzhľadom k vyššie uvedenému a aj vzhľadom na skutočnosť, že z vašej strany bolo možné dôvodne očakávať spracovanie vašich osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznamov, má prevádzkovateľ za to, že právnym základom spracovania vašich osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznamov vašej osobe je tak oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Doba uloženia osobných údajov
Osobné údaje budú prevádzkovateľom uložené do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania) alebo do zrušenia registrácie.

Ďalší príjemcovia osobných údajov
Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť vaše osobné údaje tretej krajine (krajine mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Práva subjektov údajov
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov. V závere tejto stránky nájdete na stiahnutie zodpovedajúce formuláre. Po vyplnení formulár odošlite e-mailom na oou@happyfoto.sk.
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov daný prevádzkovateľovi alebo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe tzv. oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané. Týmto však nie je dotknuté zákonné spracovania vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať vo svojich zaregistrovaných údajoch alebo e-mailom na oou@happyfoto.sk.
Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na úrade dozoru.
Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonom stanovenou alebo zmluvnou požiadavkou a tiež nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

Čo by vás mohlo ešte zaujímať

Cookie a vybrané služby pre webové stránky *.happyfoto.sk

Aby sme vám v HappyFoto dokázali zaistiť užívateľskú prívetivosť webových stránok a pridružených programov (prevažne pre účel objednania), používame cookie a niektoré ďalšie vybrané služby.

Cookie sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré ste na nich vykonali, a vaše preferencie (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazení), takže tieto údaje nemusíte pri ďalšej návšteve stránky opäť zadávať. Niektoré naše služby používajú cookie, ktoré síce nie sú nevyhnutne nutné pre ich fungovanie, ale podstatne zjednodušujú a spríjemňujú ich prehliadanie.

Tieto súbory cookie sú spracovávané nami, ale aj tretími stranami. Čiastočne aj tretími stranami, ktoré majú sídlo mimo EHP a teda prenášajú dáta aj do krajín bez požadovaných štandardov ochrany osobných údajov. Ide napríklad o spoločnosť Google, Inc., ktorá prenáša osobné údaje do Spojených štátov, kde existuje riziko, že osobné údaje môžu byť spracované americkými úradmi pre kontrolnú a dozornú činnosť bez zákonných opravných prostriedkov.

Vy môžete ale nastavenie webového prehliadače prispôsobiť tak, aby ste boli o používaní cookie informovaní a mohli sa pri každom prípade slobodne rozhodnúť, či danú cookie prijmete alebo neprijmete, príp. či ukladanie cookie celkom zakážete. Ďalej si môžete v prehliadači skontrolovať už uložené cookie súbory (vrátane tých od HappyFoto) a tieto v prípade záujmu vymazať. Pamätajte ale na to, že zákaz ukladania cookie môže obmedziť funkčnosť ponúkaných služieb HappyFoto.

Podrobné informácie uvádzajú stránky www.allaboutcookies.org.
Pomoc so správou cookie nájdete na stránkach nápovedy príslušného prehliadača: Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Internet Explorer a Microsoft Edge | Apple Safari

Pre integrovanie videí do našich webových stránok používame YouTube. YouTube využíva cookie pre účel zhromažďovania informácií o osobách, ktoré spustili videá, a na tomto základe na jednej strane generuje štatistiky a reporty, na druhej strane zlepšuje užívateľskú prívetivosť.
Viac informácií o spracovaní a využití dát službou YouTube a o ochrane osobných údajov nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Naše webové stránky používajú Google Tag Manager. Tento nástroj používame pre vkladanie meracích kódov. Tag Manager je doména bez cookie a nezískava žiadne osobné údaje. Tento nástroj zaistí iba spustenie ďalších meracích kódov, ktoré eventuálne údaje zhromažďujú. Tag Manager nemá ale k týmto údajom prístup. Ak nastane deaktivácia niektorého z kódov v Tag Manageri, dôjde k deaktivácii všetkých meracích značiek pomocou Tag Managera vložených do webových stránok.

Naše webové stránky používajú Google Analytics, službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej iba "Google"). Služba Google Analytics používa taktiež cookie súbory. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránok sú spoločnosťou Google prenesené a uložené na servery v Spojených štátoch amerických. Na základe anonymizácie IP adries aktivovanej na našich stránkach je vaša IP adresa spoločnosťou Google vopred v Európskej únii alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátená. Google v žiadnom prípade nespojí vašu IP adresu s inými údajmi v rámci spoločnosti Google. Google využíva tieto informácie pre účely vyhodnocovania využívania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a využívania internetu ako takého. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými dátami, ktoré má k dispozícii. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a pre účel vyššie uvedeným. Viac informácií o spracovaní a využití dát spoločnosťou Google nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
Zakázať sledovanie a zablokovať zasielanie anonymných štatistík prostredníctvom nástroja Google Analytics môžete pomocou pluginu od spoločnosti Google. Tento plugin je potrebné stiahnuť a nainštalovať do vášho prehliadača https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Na našich webových stránkach používame Google reCAPTCHA, službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej iba "Google"). Službu reCaptcha využívame pre rozlišovanie skutočného užívateľa a automatického (robotického) chovania napr. pri vypĺňaní kontaktného formulára. Pre tento účel reCAPTCHA analyzuje chovanie návštevníka webu na základe rôznych parametrov. Táto analýza sa spustí automaticky, akonáhle návštevník vstúpi na naše webové stránky, bez predchádzajúcej informácie, že takáto analýza prebieha. Údaje zhromaždené počas analýzy budú odovzdané spoločnosti Google. Spracovanie dát je vykonané na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem na ochrane svojich webových stránok pred automatizovaným prezeraním stránok a spamovým robotom. Ďalšie informácie o službe reCAPTCHA spoločnosti Google a zásadách spoločnosti Google ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na nasledujúcich odkazoch:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk
https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html

V mobilných aplikáciách (pre Android a iOS) používame platformu Google Firebase.
Pre vyhodnocovanie užívateľských dát ešte pridruženú funkciu Google Analytics pre Firebase, resp. Firebase Analytics (https://firebase.google.com/) od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej iba „Google“). Pomocou analytickej služby Firebase Analytics, resp. Google Analytics pre Firebase zhromažďujeme základné dáta o používaní aplikácie (počet spustení, frekvenciu nákupov, počet aktívnych užívateľov v určitom období...). Nezhromažďujeme žiadne osobné údaje a všetky štatistické údaje sú anonymizované. Zhromaždené informácie nám pomáhajú analyzovať používanie aplikácie a zlepšovať ponuku. V aplikácii máte možnosť zamedziť zhromažďovaniu a používaniu týchto dát. Prejdite v menu na položku „Nastavenie / Štatistiky“ a následne zakážte zber dát pomocou Firebase SDK. Toto nastavenie zostane uložené aj keď aplikáciu zatvoríte.
Pre zasielanie oznámení (push oznamov) do mobilného zariadenia užívateľa ešte pridruženú službu Firebase Cloud Messaging od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej iba „Google“). Oznámenie používame napríklad pre rozposielanie obchodných oznamov alebo zaujímavých informácií a noviniek v súvislosti s mobilnými aplikáciami. Google Firebase Cloud Messaging slúži výhradne ako sprostredkovateľ týchto správ. Aby bolo možné správy príslušnému príjemcovi zasielať, generuje sa pre danú aplikáciu osobné ID, ktoré spoločnosť Google spracováva. Servery Firebase pritom ale nemôžu zistiť konkrétneho užívateľa ani iné údaje, ktoré súvisia s danou osobou. Aby sme mohli na vaše iOS zariadenie zasielať oznámenie, musíte s tým výslovne súhlasiť („Opt-In“). Otázka na toto oprávnenie sa zobrazí pri prvom otvorení aplikácie prostredníctvom dialógu operačného systému. V zariadeniach s operačným systémom Android je zasielanie oznámení štandardne povolené pre všetky aplikácie. Toto oprávnenie môžete ale pre akúkoľvek nainštalovanú aplikáciu v systémových nastaveniach svojho telefónu kedykoľvek zmeniť („Opt-Out“).
Ďalšie informácie o Google Firebase nájdete tu: https://firebase.google.com/support/privacy/

Pre účel propagácie našich produktov, služieb a webových stránok používame rôzne reklamné služby. Ak sa kliknutím na niektorú z našich reklám dostanete na naše webové stránky, uložia sa do vášho počítača súbory cookie. Pri návšteve našich stránok následne tieto systémy rozpoznajú, že ste sa k nám dostali kliknutím na niektorú z našich reklám na ich portáloch. Informácie zhromaždené pomocou cookies použijú tieto systémy k vyhotoveniu zodpovedajúcich štatistík a reportov. Nezískame však žiadne informácie, s ktorých pomocou by sme boli schopní zistiť vašu totožnosť.
Používame tiež technológiu remarketingu/retargetingu, kedy návštevníka našich stránok oslovujeme špeciálnymi reklamnými oznamami. Pre tento účel sa používajú taktiež cookie súbory, vďaka nim je tento návštevník rozpoznaný a následne sú mu prezentované špeciálne reklamné oznamy („personalizovaná reklama“).

Ak navštevujete stránku HappyFoto na sociálnej sieti Facebook, platia nasledujúce dodatočné podmienky: Návštevník stránky HappyFoto na Facebooku berie na vedomie, že na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sú za spracovanie dát z prehľadov stránky spoločne zodpovedné spoločnosť Facebook Ireland Ltd (ďalej iba „Facebook Ireland“) a spoločnosť HappyFoto. Na základe podmienok používania je však spoločnosť HappyFoto zbavená akéhokoľvek vplyvu na použitie anonymizovaných dát z prehľadov stránky, pretože iba spoločnosť Facebook Ireland môže realizovať rozhodnutia týkajúce sa spracovania dát z prehľadov stránky. Používaním stránky HappyFoto na sociálnej sieti Facebook preto návštevník súhlasí s použitím dát z prehľadov stránky spoločnosti Facebook a berie na vedomie, že spoločnosť HappyFoto nemá žiadny vplyv na použitie dát z prehľadov stránky.

Na našich webových stránkach a v pridružených programoch (programoch pre objednanie) používame službu Sentry, nástroj na sledovanie technických chýb. Služba nám umožňuje rýchle odhalenie chýb v kóde aplikácií a tým prispieva k lepšej užívateľskej skúsenosti s programami HappyFoto. Službu Sentry nevyužívame na žiadny iný účel. Sentry je služba od spoločnosti Functional Software Inc., 132 Hawthorne Street San Francisco, California 94107, USA, ktorá prenáša, ukladá a spracováva dáta na serveroch v Spojených štátoch. Sentry neodovzdávame žiadne osobné údaje, všetky údaje sú anonymizované. Viac informácií o spracovaní a využití dát službou Sentry nájdete na https://sentry.io/privacy/.

Účastník vyjadruje svoj súhlas s nasledujúcimi bodmi:

 1. Účasťou vo fotosúťaži udeľujem spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. aj prepojeným spoločnostiam neodvolateľné, geograficky a obsahovo neobmedzené právo na používanie počas doby 2 rokov, aby tieto mohli moju súťažnú fotografiu používať v reklamných projektoch, k prezentácii na internete (okrem iného na webových stránkach, v programoch pre objednanie, v rámci reklamy Google a na platformách sociálnych médií). V prípade, že bude súťažná fotografia ocenená, sa toto právo na užívanie predlžuje na dobu neurčitú. Za toto nebudú zo strany spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. vyplácané žiadne honoráre a odmeny. Taktiež nemusí byť pri vyššie uvedenom použití uvádzaný pôvod fotografie (autor).
 2. K súťažnej fotografii budú naviac uložené nasledujúce údaje o zákazníkovi:
  1. Oslovenie
  2. Krstné meno a priezvisko, prípadne vr. titulu pred alebo za menami
  3. E-mailová adresa
  4. Dátum súhlasu a text súhlasu (podmienky účasti)
  5. Názov súťažnej fotografie
  6. Názov súboru (automaticky zadaný systémom)
   V prípade vymazania zaregistrovaného užívateľského účtu v dobe, počas ktorej spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. a prepojené spoločnosti disponujú právom na používanie, zostanú vyššie uvedené údaje uložené až do uplynutia lehoty z dôvodov prípadných otázok týkajúcich sa autorských práv. Ak by ste požiadali o vymazanie týchto dát a súťažnej fotografie pred uplynutím definovanej lehoty, odošlite, prosím, na adresu oou@happyfoto.sk e-mailovú správu obsahujúcu nasledujúce informácie: (1) meno, (2) e-mailovú adresu používanú v rámci fotosúťaže, (3) fotosúťaž, ktorej sa zúčastňujete, (4) zákaznícke číslo (ak vám je známe) a (5) nahranú súťažnú fotografiu (súbor JPG), pre účel rýchlej identifikácie. V súvislosti s tým vznikajú náklady vo výške 500 € za manuálne odstránenie a úhradu potenciálnej škody (zmena grafiky na webových stránkach alebo v programoch pre objednanie). Túto čiastku je nutné poukázať spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o..

Vyplnením formulára spätnej väzby k programu HappyFoto smart moments udeľujete spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. a prepojeným spoločnostiam právo spracovávať a uchovávať tieto osobné údaje. Môže sa jednať o nasledujúce údaje:

 • E-mailová adresa
 • Nahrané prílohy (napr. screenshoty, dokumenty, fotografie) a vlastné komentáre v texte

V prípade udelenia súhlasu a vyplnenia e-mailovej adresy súhlasíte s tým, že môžete byť spoločnosťou HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. kontaktovaní pre objasnenie prípadných otázok.

Tieto osobné údaje budú uchované počas doby max. 3 mesiacov a potom budú anonymizované. Ak by ste chceli anonymizáciu osobných údajov pred uplynutím tejto doby, žiadame o zaslanie žiadosti na adresu oou@happyfoto.sk s odkazom na vyplnenie spätnej väzby ku smart moments.

Technicky nevyhnutné cookie musíme využívať z dôvodu oprávneného záujmu, pretože umožňujú samotný bezchybný chod webových stránok a s nimi súvisiacich služieb. Sú nevyhnutne nutné pre zaistenie chodu systému a nie je nožné ich vylúčiť.

Súbory cookie používané pre vaše pohodlie si vedia zapamätať napr. jazyk alebo veľkosť písma, ktorú ste si nastavili pre prehliadanie našich webových stránok. Cookie a niektoré ďalšie vybrané služby používané pre marketingové a štatistické účely používame na zhromažďovanie a následnú analýzu anonymizovaných údajov o používaní webových stránok, programov pre objednanie, pre zobrazovanie správnych služieb, obsahu a vhodnej reklamy. Tieto cookie a vybrané služby nastavíme iba v prípade, že k tomu dáte svoj súhlas.