Ochrana osobných údajov

Vaše údaje strážime ako oko v hlave

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o., Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, IČO: 36335690, zapísaná v OR pri OS v Trenčíne v oddiele Sro, vložka 14653/R (ďalej iba „prevádzkovateľ“). Kontaktná osoba prevádzkovateľa vo veciach ochrany osobných údajov: Eva Martišková, e-mail: oou@happyfoto.sk. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Osobné údaje

Ďakujeme za návštevu našich webových stránok. Aby ste mohli naplno využívať služby HappyFoto na webových stránkach www.happyfoto.sk, musíte u nás zaregistrovať niektoré svoje osobné údaje. Konkrétne sa jedná o krstné meno, priezvisko, platnú e-mailovú adresu, voľne definované heslo. Ostatné údaje ako je napr. telefónne číslo alebo dátum narodenia sú dobrovoľné.

Tieto informácie uchovávame v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Ďalej potom v súlade s platnými zákonmi Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), najmä v súlade s nariadením 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – tzv. GDPR. Servery, na ktorých ukladáme všetky dáta, sa nachádzajú výhradne v Európskej únii. Využívame taktiež služby medzinárodného poskytovateľa cloudu s dátovým centrom v Európskej únii. Cez internet prenášame dáta pomocou zašifrovaného HTTPS spojenia. Spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. je zaregistrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) Slovenskej republiky.

Uisťujeme vás, že všetky údaje strážime ako oko v hlave. Máme ich v celej miere pod kontrolou a nevyužívame ich pre žiadny iný účel, než ktorý je nižšie popísaný. Chceme vás ale požiadať, aby ste aj vy dodržiavali bezpečnostné opatrenia. Zaistite, aby vašu registráciu nepoužívali ďalšie osoby. Svoje prihlasovacie údaje nikomu neprezrádzajte. Heslo voľte tak, aby bolo dostatočne silné, heslo pravidelne aktualizujte a pri odchode sa odhláste.

Informácie o spracovaní osobných údajov pre účel plnenia zmluvy (registrácie, objednávky...)

Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom spracovania osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
1) Splnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – tzv. GDPR (ďalej iba „nariadenie“),
2) Splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených prevádzkovateľovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, prechodnými a záverečnými ustanoveniami k úpravám, zákonom č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, prechodnými ustanoveniami k úpravám, a zákonom č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, opatrenia MF SR, prechodnými ustanoveniami k úpravám.

Účel spracovania osobných údajov
Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom, vrátane doručenia tovaru a riešení práv zo zodpovednosti za vady, alebo vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností prevádzkovateľa.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov
Osobné údaje budú spracovávané počas trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej počas doby nutnej pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Fotografie nahrané na naše servery podliehajú špeciálnemu režimu. Fotografie a dáta k fotoproduktom v nedokončenom nákupnom košíku ukladáme max. 4 dni a fotografie a dáta k objednaným fotoproduktom max. 30 dní od okamihu nahrania do košíka. Fotografie a dáta k projektom uloženým online na servery HappyFoto ukladáme max. 21 dní. Prevádzkovateľ nemá povinnosť vás pred výmazom informovať. V prípade zrušenia registrácie dochádza k výmazu fotografií, dát k uloženým projektom a objednaným fotoproduktom bezprostredne, najneskôr v nariadenej stanovenej lehote 30 dní.

Ďalší príjemcovia osobných údajov
Ďalšími príjemcami osobných údajov sú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo realizácii platieb na základe uzatvorenej zmluvy na objednané fotoprodukty, a osoby zaisťujúce pre prevádzkovateľa technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky programov a ukladania dát.
Príjemcami osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy alebo iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje tretej krajine (krajine mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Práva subjektov údajov
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov. V závere tejto stránky nájdete na stiahnutie zodpovedajúce formuláre. Po vyplnení formulár odošlite e-mailom na oou@happyfoto.sk.
Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na úrade dozoru. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je ale nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany prevádzkovateľa splniť.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznamov

Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom spracovania osobných údajov je váš súhlas daný týmto prevádzkovateľovi alebo skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – tzv. GDPR (ďalej iba „nariadenie“).

Účel spracovania osobných údajov
Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných oznamov a vykonávanie iných marketingových aktivít prevádzkovateľom voči vašej osobe.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje pre účel plnenia zmluvy a ste zákazníkom prevádzkovateľa v zmysle ustanovenia § 7 odst. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti a zároveň vám prevádzkovateľ poskytol pri zhromaždení vašich osobných údajov možnosť jasno, zreteľne, zadarmo a jednoduchým spôsobom nesúhlasiť s využitím vášho kontaktu pre zasielanie obchodných oznamov. Bod 47 citátu nariadenia okrem iného uvádza, že „spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu je možné považovať za spracovanie vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu“.
Prevádzkovateľ vykonal posúdenie, či je možné spracovávať vaše osobné údaje pre účel zasielania obchodných oznamov, a tiež vykonal nevyhnutný proporčný test, kedy porovnával záujmy na vašej ochrane so záujmami prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ dospel k záveru, že s ohľadom na váš predchádzajúci súhlas so zasielaním obchodných oznamov alebo na predchádzajúce naplnenie predpokladov stanovených v ustanovení Šírenie obchodných oznamov § 7 odst. 3 zákona a ďalej s ohľadom na skutočnosť, že z vašej strany môže kedykoľvek dôjsť k odmietnutiu ďalšieho zasielania obchodných oznamov vašej osobe, sa nejaví, že vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu vami dobrovoľne poskytnutých osobných údajov majú prednosť pred oprávnenými záujmami prevádzkovateľa na zasielanie obchodných oznamov.
Vzhľadom k vyššie uvedenému a aj vzhľadom na skutočnosť, že z vašej strany bolo možné dôvodne očakávať spracovanie vašich osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznamov, má prevádzkovateľ za to, že právnym základom spracovania vašich osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznamov vašej osobe je tak oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Doba uloženia osobných údajov
Osobné údaje budú prevádzkovateľom uložené do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania) alebo do zrušenia registrácie.

Ďalší príjemcovia osobných údajov
Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť vaše osobné údaje tretej krajine (krajine mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Práva subjektov údajov
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov. V závere tejto stránky nájdete na stiahnutie zodpovedajúce formuláre. Po vyplnení formulár odošlite e-mailom na oou@happyfoto.sk.
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov daný prevádzkovateľovi alebo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe tzv. oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané. Týmto však nie je dotknuté zákonné spracovania vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať vo svojich zaregistrovaných údajoch alebo e-mailom na oou@happyfoto.sk.
Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na úrade dozoru.
Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonom stanovenou alebo zmluvnou požiadavkou a tiež nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

Cookie pre aplikácie a webové stránky *.happyfoto.sk

Aby sme vám v HappyFoto dokázali zaistiť užívateľskú prívetivosť webových stránok a pridružených programov (prevažne pre účel objednania), používame cookie a niektoré ďalšie vybrané služby.

Cookie sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré ste na nich vykonali, a vaše preferencie (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazení), takže tieto údaje nemusíte pri ďalšej návšteve stránky opäť zadávať. Niektoré naše služby používajú cookie, ktoré síce nie sú nevyhnutne nutné pre ich fungovanie, ale podstatne zjednodušujú a spríjemňujú ich prehliadanie.

Tieto súbory cookie sú spracovávané nami, ale aj tretími stranami. Čiastočne aj tretími stranami, ktoré majú sídlo mimo EHP a teda prenášajú dáta aj do krajín bez požadovaných štandardov ochrany osobných údajov. Ide napríklad o spoločnosť Google, Inc., ktorá prenáša osobné údaje do Spojených štátov, kde existuje riziko, že osobné údaje môžu byť spracované americkými úradmi pre kontrolnú a dozornú činnosť bez zákonných opravných prostriedkov.

Pri návšteve našich webových stránok budete informovaní o používaní súborov cookie a požiadaní o súhlas so spracovaním vašich údajov. Pre splnenie právnych povinností podľa Nariadenia EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov používame software Usercentrics, ktorý dokumentuje váš súhlas. Vy môžete nastavenie webového prehliadača prispôsobiť tak, aby ste boli o používaní cookie informovaní a mohli sa pri každom prípade slobodne rozhodnúť, či danú cookie prijmete alebo nie, popr. či ukladanie cookie celkom zakážete. Ďalej máte možnosť si v prehliadači prekontrolovať už uložené cookie súbory (vrátane tých od HappyFoto) a tieto v prípade záujmu vymazať. Pamätajte ale na to, že zákaz ukladania cookie môže obmedziť funkčnosť ponúkaných služieb HappyFoto.

Tu môžete nastavenia súborov cookie kedykoľvek zmeniť alebo sa o používaných súboroch cookie a technológiách podrobne informovať.

Ďalšie vybrané služby

Google Firebase
V mobilných aplikáciách (pre Android a iOS) používame platformu Google Firebase.
Pre vyhodnocovanie užívateľských dát ešte pridruženú funkciu Google Analytics pre Firebase, resp. Firebase Analytics (https://firebase.google.com/) od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej iba „Google“). Pomocou analytickej služby Firebase Analytics, resp. Google Analytics pre Firebase zhromažďujeme základné dáta o používaní aplikácie (počet spustení, frekvenciu nákupov, počet aktívnych užívateľov v určitom období...). Nezhromažďujeme žiadne osobné údaje a všetky štatistické údaje sú anonymizované. Zhromaždené informácie nám pomáhajú analyzovať používanie aplikácie a zlepšovať ponuku. V aplikácii máte možnosť zamedziť zhromažďovaniu a používaniu týchto dát. Prejdite v menu na položku „Nastavenie / Štatistiky“ a následne zakážte zber dát pomocou Firebase SDK. Toto nastavenie zostane uložené aj keď aplikáciu zatvoríte.
Pre zasielanie oznámení (push oznamov) do mobilného zariadenia užívateľa ešte pridruženú službu Firebase Cloud Messaging od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej iba „Google“). Oznámenie používame napríklad pre rozposielanie obchodných oznamov alebo zaujímavých informácií a noviniek v súvislosti s mobilnými aplikáciami. Google Firebase Cloud Messaging slúži výhradne ako sprostredkovateľ týchto správ. Aby bolo možné správy príslušnému príjemcovi zasielať, generuje sa pre danú aplikáciu osobné ID, ktoré spoločnosť Google spracováva. Servery Firebase pritom ale nemôžu zistiť konkrétneho užívateľa ani iné údaje, ktoré súvisia s danou osobou. Aby sme mohli na vaše iOS zariadenie zasielať oznámenie, musíte s tým výslovne súhlasiť („Opt-In“). Otázka na toto oprávnenie sa zobrazí pri prvom otvorení aplikácie prostredníctvom dialógu operačného systému. V zariadeniach s operačným systémom Android je zasielanie oznámení štandardne povolené pre všetky aplikácie. Toto oprávnenie môžete ale pre akúkoľvek nainštalovanú aplikáciu v systémových nastaveniach svojho telefónu kedykoľvek zmeniť („Opt-Out“).
Ďalšie informácie o Google Firebase nájdete tu: https://firebase.google.com/support/privacy/

Fotosúťaže
Účastník vyjadruje svoj súhlas s nasledujúcimi bodmi:

 1. Účasťou vo fotosúťaži udeľujem spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. aj prepojeným spoločnostiam neodvolateľné, geograficky a obsahovo neobmedzené právo na používanie počas doby 2 rokov, aby tieto mohli moju súťažnú fotografiu používať v reklamných projektoch, k prezentácii na internete (okrem iného na webových stránkach, v programoch pre objednanie, v rámci reklamy Google a na platformách sociálnych médií). V prípade, že bude súťažná fotografia ocenená, sa toto právo na užívanie predlžuje na dobu neurčitú. Za toto nebudú zo strany spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. vyplácané žiadne honoráre a odmeny. Taktiež nemusí byť pri vyššie uvedenom použití uvádzaný pôvod fotografie (autor).
 2. K súťažnej fotografii budú naviac uložené nasledujúce údaje o zákazníkovi:
  1. Oslovenie
  2. Krstné meno a priezvisko, prípadne vr. titulu pred alebo za menami
  3. E-mailová adresa
  4. Dátum súhlasu a text súhlasu (podmienky účasti)
  5. Názov súťažnej fotografie
  6. Názov súboru (automaticky zadaný systémom)
   V prípade vymazania zaregistrovaného užívateľského účtu v dobe, počas ktorej spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. a prepojené spoločnosti disponujú právom na používanie, zostanú vyššie uvedené údaje uložené až do uplynutia lehoty z dôvodov prípadných otázok týkajúcich sa autorských práv. Ak by ste požiadali o vymazanie týchto dát a súťažnej fotografie pred uplynutím definovanej lehoty, odošlite, prosím, na adresu oou@happyfoto.sk e-mailovú správu obsahujúcu nasledujúce informácie: (1) meno, (2) e-mailovú adresu používanú v rámci fotosúťaže, (3) fotosúťaž, ktorej sa zúčastňujete, (4) zákaznícke číslo (ak vám je známe) a (5) nahranú súťažnú fotografiu (súbor JPG), pre účel rýchlej identifikácie. V súvislosti s tým vznikajú náklady vo výške 500 € za manuálne odstránenie a úhradu potenciálnej škody (zmena grafiky na webových stránkach alebo v programoch pre objednanie). Túto čiastku je nutné poukázať spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o..

Spätná väzba
Vyplnením formulára spätnej väzby k programu HappyFoto smart moments udeľujete spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. a prepojeným spoločnostiam právo spracovávať a uchovávať tieto osobné údaje. Môže sa jednať o nasledujúce údaje:

 • E-mailová adresa
 • Nahraté prílohy (napr. screenshoty, dokumenty, fotografie) a vlastné komentáre v texte

V prípade udelenia súhlasu a vyplnenia e-mailovej adresy súhlasíte s tým, že môžete byť spoločnosťou HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. kontaktovaní pre objasnenie prípadných otázok.

Tieto osobné údaje budú uchované počas doby max. 3 mesiacov a potom budú anonymizované. Ak by ste chceli anonymizáciu osobných údajov pred uplynutím tejto doby, žiadame o zaslanie žiadosti na adresu oou@happyfoto.sk s odkazom na vyplnenie spätnej väzby ku smart moments.