Obchodné podmienky

HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.


Spokojnosť zákazníkov HappyFoto má najväčšiu prioritu. Predpokladom pre úspešnú spoluprácu je zrozumiteľnosť a transparentnosť výrobného a obchodného diania. Z tohto dôvodu prinášame na nasledujúcich riadkoch naše Všeobecné obchodné podmienky. Sú právnym základom pre úspešnú spoluprácu s našimi zákazníkmi.
 

Údaje o spoločnosti

obchodné meno: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
IČO: 36 335 690
sídlo: Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov
e-mail: info@happyfoto.sk
zastúpená: Michaela Bílá Čížková – konateľ

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č: 14653/R.
Naša spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky a všetky zmluvy sú uzatvárané v slovenskom jazyku.
 

Objednávky

HappyFoto zhotoví objednávku vytvorenú zákazníkom len pod podmienkou, že zákazník nebude mať v okamihu objednávky voči HappyFoto žiadne dlhy. HappyFoto v nadväznosti na uzatvorenie zmluvy preskúma, či má zákazník voči HappyFoto dlhy. V prípade, že dlhy existujú, má HappyFoto právo požadovať platbu vopred (napr. kreditnou kartou) a zároveň aj zadržať zhotovené fotoprodukty až do plného uhradenia nedoplatku. Pokiaľ ani na opakovanú výzvu nebude dlh zákazníkom uhradený, má HappyFoto právo použiť platbu vopred (napr. kreditnou kartou) novej objednávky na vyrovnanie starého dlhu a to až do plnej výšky takýchto svojich pohľadávok voči zákazníkovi. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v elektronickom obchode a to výberom tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci po odoslaní objednávky z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ súhlasí s cenou objednaného tovaru alebo služby, ktorá sa práve v nákupnom košíku nachádza, a tak sa stáva objednávka záväznou. Kupujúci obdrží po zrealizovaní objednávky v e-shope automaticky vygenerovaný e-mail, ktorý potvrdí prijatie objednávky predávajúcim. V prípade, ak predmetný tovar v objednávke nemôže predávajúci dodať kupujúcemu, predávajúci upozorní kupujúceho, že tovar alebo služba nie je z určitého dôvodu momentálne dostupná. Kúpnu zmluvu je možné meniť, zrušiť alebo doplniť len po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, v prípade že všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru alebo služby vrátane poplatkov za dodanie tovaru.
 

Cena a platobné podmienky

Ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu HappyFoto sú pevne stanovené. K cene za tovar je potrebné prirátať poplatky (za vybraný spôsob doručenia, príp. dobierku), ktoré sú na e-shope uvedené. Predávajúci je viazaný cenou za tovar alebo službu uvedenú na stránke e-shopu HappyFoto v čase nákupu zrealizovaného kupujúcim. Ceny sú vrátane DPH. Objednávky môžete zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierka) alebo platbou vopred (napr. kreditná karta). Spôsob platby si zvolíte v nákupnom košíku. Pri platbe na dobierku je daňový doklad vždy súčasťou zásielky, pri platbe vopred (napr. kreditnou kartou) je daňový doklad v pdf formáte odoslaný na zaregistrovanú e-mailovú adresu.
 

Spracovanie

HappyFoto ponúka kompletnú paletu zhotovenia fotografií a výrobkov z nich (fotoknihy, fotografie, fotokalendáre, fotoobrazy, fotoblahoželania, fotodarčeky). Zhotovenie sa riadi zadaním v internetovej objednávke, ktoré vychádza zo zadania v programoch na zhotovenie týchto produktov. Ceny všetkých produktov a služieb sú uvedené vrátane DPH a riadia sa podľa denne aktualizovaného cenníka, zverejneného na webových stránkach www.happyfoto.sk. Akčné ceny platia výhradne po dobu akcie a pri splnení všetkých podmienok ku každej jednotlivej akcií zvlášť vyhlásených. Aby sme zabránili nejasnostiam počas cenových akcií, upozorňujeme na to, že akcie vyhlásené firmou HappyFoto platia pre objednávky, ktoré budú firme HappyFoto v dobe trvania akcie a platnosti mimoriadnych cien odoslané (odoslanie internetovej objednávky). Internetová objednávka je odoslaná v okamihu, kedy ju zákazník tlačidlom „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ odošle zo svojho nákupného košíka. Svoje objednávky zasielajte včas, aby ste sa ku koncu cenových akcií vyhli prípadným výpadkom internetu, ktoré nemôžeme ovplyvniť.
 

Registrácia

Zákazník na základe svojej registrácie vytvorenej v HappyFoto môže vstupovať do svojho účtu. Vďaka svojej registrácii môže ukladať fotografie a projekty online na servery HappyFoto pred ich objednaním a objednávať. Pri registrácii a pri objednávaní je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Prístup do účtu je zabezpečený vlastným heslom a zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie svojho účtu tretím osobám. HappyFoto môže zrušiť registráciu, a to najmä v prípade, kedy zákazník dlhšie ako 2 roky nevykoná objednávku, alebo v prípade, kedy zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). Zákazník berie na vedomie, že účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a programového vybavenia zo strany HappyFoto.
 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zaslaním objednávky pristupuje objednávateľ na tieto Obchodné podmienky. Zároveň je táto objednávka považovaná v zmysle Zákona číslo 40/1964 Z. z., § 43c, odst.1 za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na objednané fotoprodukty (fotografie / fotoknihy / fotodarčeky...) a to v takom znení, aké objednávateľ príjme zakliknutím súhlasu s nimi v nákupnom košíku pri odoslaní internetovej objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že táto kúpna zmluva je podľa Zákona číslo 40/1964 Z.z., § 43c, odst. 2 uzatvorená v okamihu doručenia objednávky na adresu našej spoločnosti alebo v okamihu odoslania internetovej objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmluvy mu vzniká okrem iného povinnosť zaplatiť spoločnosti HappyFoto kúpnu cenu za zhotovené fotoprodukty a to vo výške podľa ním prijatého návrhu objednávky, podľa cien platných v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Ostatné služby, najmä poskytovanie programov pre objednanie, predstavujú bezplatné a nezáväzné predbežné plnenie, z ktorých spoločnosti HappyFoto nevznikajú žiadne právne povinnosti. HappyFoto si vyhradzuje právo zákazníkom súhlas s používaním týchto programov kedykoľvek odvolať.
 

Prevod vlastníckeho práva

Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 

Dodacie podmienky, náklady na dodanie tovaru, opakované doručovanie

Predávajúci je povinný odovzdať tovar vybraným dopravcom bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Orientačné doby spracovania všetkých ponúkaných produktov sú uvedené v aktuálnom cenníku na webových stránkach www.happyfoto.sk. Upozorňujeme na to, že doba spracovania sa počíta od nasledujúceho pracovného dňa po dni prijatia objednávky. Dodaciu dobu vypočítate tak, že k vypočítanej dobe spracovania pripočítate 2 pracovné dni na doručenie zásielky. Vo výnimočných prípadoch (napr. revízia, údržba či oprava výrobných strojov vo fotolaboratóriu, prestoje spôsobené čakaním na náhradné diely, nadmerný nepredpokladaný objem objednávok v rámci rôznych akcií) môže dôjsť k predĺženiu uvedenej orientačnej doby na spracovanie. Výkony vybraných dopravcov (doručenie zásielky) ani napr. kybernetické útoky na internete nie sme schopní ovplyvniť. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote 30 dní a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že si zákazník zásielku nevyzdvihne, alebo vznikne na strane zákazníka pochybenie v uvedenej adrese dodania zásielky, bude zásielka vrátená spoločnosti HappyFoto. Spoločnosť HappyFoto následne automaticky odošle zásielku na adresu zákazníka ešte raz. V tomto prípade využije HappyFoto služieb Slovenskej pošty a uplatní si nárok na úhradu nákladov za opakované odoslanie zásielky v sume 6,29 € tak, ako je uvedené na stránkach Dodacie podmienky » a Platobné podmienky » na webových stránkach www.happyfoto.sk. Pri opakovanom doručovaní zásielky bude celková cena zásielky automaticky navýšená o tieto náklady za opakované odoslanie. Spoločne s tovarom je zákazníkovi zaslaný návod a ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. Miestom plnenia je miesto, kam sa objednaný tovar dodáva.
Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia poškodenia zásielky (napr. poškodený obal) alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a uplatniť reklamáciu u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
 

Záruka kvality a záručné podmienky

Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle Zákona č. 40/1964 Z.z., § 620 v platnom znení. Z prevádzkových dôvodov odporúčame však reklamovať zásielku čo najskôr, najlepšie do 1 mesiaca. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záležitosti vkusu a osobného cítenia, ako sú napr. jemné farebné odtiene fotografií nie sú vadou tovaru. Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote, odporúčame doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovaný tovar a pôvodnú objednávku. Pre rýchlejšie vybavenie odporúčame poslať aj daňový doklad. Pri objednávkach z digitálnych dát musí zákazník súčasne zaslať pôvodné objednávkové dáta na akomkoľvek nosiči digitálnych dát, odporúčame CD/DVD. Zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijaté. O prijatí reklamácie, spôsobe jej vybavenia a dobe trvania bude zákazník informovaný písomne na e-mailovú adresu uvedenú v registrácií. Reklamácie sú vybavené bezodkladne a to najneskôr do 30 dní. Zákazník má v závislosti na druhu vady zo zákona nárok na dodanie novej veci bez vady, odstránenie vady, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom k povahe tovaru sú však všetky vady považované za odstrániteľné a nepodstatné a oprávnené reklamácie sú vyriešené dodaním nových produktov. Správa o vybavení reklamácie je zákazníkovi poslaná buď e-mailom alebo listom ako súčasť zásielky s vybavenou reklamáciou.
 

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalej v súlade s platnými zákonmi Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), najmä v súlade s nariadením 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - tzv. GDPR. Spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Zákazník zaregistrovaním sa a odoslaním objednávky berie na vedomie spracovanie a použitie svojich osobných údajov, pre účely realizácie práv, a povinností zo zmluvy (t j. poskytnutie osobných údajov dopravcovi, prevádzkovateľovi databázy, výrobcovi objednaných produktov…). Zákazník potvrdzuje, že fotografie zaslané spoločnosti HappyFoto na spracovanie pochádzajú výlučne zo súkromného záujmu o zdokumentovaní, že ich cieľom nie je zber nezúčastnených osôb pre účel identifikácie alebo cielený zber objektov, ktoré sú vhodné k bezprostrednej identifikácii takýchto osôb, alebo že má k dispozícii výslovný súhlas dotknutých osôb so spracovaním ich osobných údajov. Zákazník preberá zodpovednosť za správnosť tohoto prehlásenia a ručí za všetky negatívne následky, ktoré spoločnosti HappyFoto vzniknú v dôsledku nepravdivého prehlásenia. Zákazník ďalej potvrdzuje, že už dovŕšil 16 rokov. Všetky informácie k ochrane osobných údajov a ich spracovaniu pre účel plnenia zmluvy sú k dispozícii na stránke Ochrana osobných údajov » na webových stránkach www.happyfoto.sk.
 

Zasielanie obchodných oznamov a ukladanie cookie

Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s objednaným tovarom, objednanými službami alebo spoločnosťou HappyFoto a ďalej v prípade udelenia súhlasu pri svojej registrácii súhlasí so zasielaním obchodných oznamov na zaregistrovanú e-mailovú adresu a mobilný telefón. Svoju informačnú povinnosť voči zákazníkovi v zmysle čl. 13 nariadenia 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov - tzv. GDPR, súvisiacimi so spracovaním osobných údajov zákazníka pre účely zasielania obchodných oznamov plní HappyFoto prostredníctvom zvláštneho dokumentu. Všetky informácie k ochrane osobných údajov a ich spracovaniu pre účel zasielania obchodných oznamov sú k dispozícii na stránke Ochrana osobných údajov » na webových stránkach www.happyfoto.sk.
Zákazník môže vyjadriť súhlas s ukladaním rôznych kategórií tzv. cookie do jeho počítača. V prípade, že je objednanie na webovej stránke možné vykonať a záväzky dané zmluvou plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookie do počítača zákazníka, môže zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať, príp. ukladanie cookie zakázať. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookie na zariadenie kupujúceho plní spoločnosť HappyFoto prostredníctvom zvláštneho dokumentu. Tieto a ďalšie informácie k súborom cookie si prečítate na stránke Ochrana osobných údajov » na webových stránkach www.happyfoto.sk.
 

Autorské práva

Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie do HappyFoto, prehlasuje, že je majiteľom autorských práv, ochranných známok a ostatných práv celého materiálu, ktorý dáva na spracovanie. To platí nie len pre všetky fotografie, ale aj pre prípadné ostatné použité znaky a písma. Zákazník sám zodpovedá za to, že používa iba znaky a písma, k použitiu ktorých má právo a ku ktorým vlastní platnú používateľskú licenciu. Každý zákazník ručí sám za seba a nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody pri porušení autorských práv. Zákazník prehlasuje, že žiadna z fotografií zaslaných na spracovanie neporušuje platné zakázané normy, najmä predpisy o šírení detskej pornografie (§ 368 a § 369 trestného zákona), urážke a ohováraní (§ 373 trestného zákona). Zákazník ďalej ručí za to, že spoločnosti HappyFoto nezasiela žiadne predlohy, materiály a obsahy, ktoré oslavujú ilegálne násilie, podnecujú k triednej, národnostnej a rasovej nenávisti. Ak by sa spoločnosť HappyFoto dozvedela o jednaní v rozpore s vyššie uvedeným, potom bezodkladne upovedomí príslušné orgány činné v trestnom konaní.
 

Podmienky pre príjem, spracovanie a archiváciu digitálnych dát

a. Výroba produktov spoločnosti HappyFoto je plne automatizovaná. S výrobou produktu je započaté v okamihu zadania objednávky do systému. V prípade internetových objednávok je objednávka zadaná do systému v okamihu, kedy ju zákazník tlačidlom „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ odošle zo svojho nákupného košíka. Po odoslaní nie je možné proces výroby prerušiť, zmeniť a zákazník nie je oprávnený objednávku zrušiť a od zmluvy odstúpiť.
b. HappyFoto nepreberá žiadne záruky za prípadné poškodenie v priebehu elektronického prenosu.
c. HappyFoto neponúka dlhodobú archiváciu fotografických dát. Fotografie a dáta k projektom uloženým online na servery HappyFoto archivujeme max. 21 dní od okamihu uloženia. Fotografie a dáta k fotoproduktom v nedokončenom nákupnom košíku archivujeme max. 4 dni od okamihu ich nahrania do košíka. Fotografie a dáta k objednaným fotoproduktom archivujeme max. 30 dní od okamihu uploadu. Zmienené dáta sú priebežne podľa potreby HappyFoto zo serverov vymazané. Spoločnosť HappyFoto nie je povinná zákazníka o vymazaní vopred informovať.
d. HappyFoto prijme na spracovanie a garantuje 100% spracovanie iba pre obrazové dáta formátu JPG uložené vo farebnom priestore sRGB. Pri obrazových dátach iných formátov ako JPG (PNG, BMP, RAW, HEIC...) alebo uložených v inom farebnom priestore ako sRGB (CMYK, Adobe RGB, ProPhoto RGB...) hrozí, že dôjde k výrazným odchýlkam vo farbe, kontraste a pod., za čo odmieta HappyFoto niesť zodpovednosť. Zároveň odmieta pri iných formátoch súborov niesť zodpovednosť za to, že farby na fotografiách budú stopercentne súhlasiť s dodanými súbormi. HappyFoto si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia samostatne vylepšiť farbu a hustotu obrazových súborov všetkých fotografií, dáta optimalizovať pre prenos cez internet.
e. Reklamácie, ktoré vychádzajú zo zlej kvality (napr. malého rozlíšenia) dodaných obrazových súborov a reklamácie ohľadom orezu (prispôsobenia strán IDEÁL alebo KLASIK) spracovaných digitálnych fotografií môžu byť po preskúmaní zamietnuté. Všetky záväzné a potrebné informácie k problematike sú k dispozícii na stránke Fotografie IDEÁL & KLASIK » na webových stránkach www.happyfoto.sk.
f. Pri všetkých výrobkoch okrem fotografií, fotoprianí, deLUXE Fotokníh a deLUXE Fotokalendárov sa jedná o potlač rôznych materiálov. Upozorňujeme na to, že sa nejedná o klasické fotografie, a preto nie je možné aj pomocou vysoko vyvinutej techniky tlače, ktorá umožňuje veľmi dobré výsledky, zabrániť rozdielom vo farbe a štruktúre snímky v porovnaní s fotopapierom. Tieto drobné odchýlky vo farbe a štruktúre nie sú považované za vadu tovaru a takéto typy reklamácií nie sú po preskúmaní považované za dôvodné.
g. Poskytované programy pre objednanie sú duševným vlastníctvom spoločnosti HappyFoto, prípadne ich IT partnerov. Užívaním programov neprechádzajú na zákazníka žiadne práva k programom samotným. Ceny zákazníkom objednaných fotoproduktov obsahujú aj náklady na jednorazové použitie programu pre daný obchodný prípad. Spoločnosti HappyFoto nevzniká povinnosť poskytovať a aktualizovať programy pre objednanie. Táto povinnosť je výslovne vylúčená.
Z technických, technologických, ekonomických alebo iných dôvodov môže HappyFoto ukončiť prevádzku vybraných verzií programov pre objednanie a ich ďalšie užívanie zakázať. Spoločnosť HappyFoto nepreberá žiadnou zodpovednosť za akékoľvek škody (hmotné aj nehmotné) vyplývajúce z aktualizácií alebo ukončenia prevádzky vybraných verzií programov pre objednanie.
 

Odstúpenie od zmluvy

Všetky predávané tovary sú vyrobené na základe fotografickej predlohy od zákazníka a sú klasifikované ako tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Zákazník preto berie na vedomie, že uzatvára zmluvu o dodávke tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý bol upravený podľa požiadaviek zákazníka (zmluva o zhotovení veci na zákazku). V súlade so zákonom 102/2014 Z.z. § 7, odstavec 6, písmeno c, zákazník NEMÁ právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu (zákon stanovuje pre tovar upravený podľa požiadaviek zákazníka iné podmienky než pre bežný nákup tovaru cez internetový obchod, zhotovené produkty nemá HappyFoto možnosť predať ďalšiemu zákazníkovi). S ohľadom na to prosíme všetkých zákazníkov, aby zvážili svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a odoslaním, jej následné zrušenie a odstúpenie od zmluvy nie je možné. Tento odsek neplatí pre nákup darčekových poukážok. Podmienky odstúpenia od zmluvy pre darčekové poukážky sú uvedené v nasledujúcom samostatnom odseku Darčekové poukážky.
 

Darčekové poukážky

Darčeková poukážka je platná 3 roky od dátumu vystavenia. Kupujúcemu je dodaná v elektronickej podobe e-mailom na v zaregistrovaných údajoch aktuálne uloženú e-mailovú adresu. Vzhľadom k tomu, že je platná okamžite, je možné ju uhradiť iba vopred (napr. kreditnou kartou). V obzvlášť závažných a výnimočných prípadoch je možné platnosť poukážky na základe písomnej žiadosti predĺžiť o ďalšie 2 roky. Písomná žiadosť musí obsahovať dôvod žiadosti a musí byť v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením platnosti zaslaná poštou na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na info@happyfoto.sk. Vyplatenie hodnoty poukážky ani jej zostatkovej hodnoty v hotovosti nie je možné. Nevyčerpané finančné prostriedky po skončení platnosti poukážky prepadajú.
Darčekovú poukážku je možné čerpať v rámci procesu objednania cez internet na www.happyfoto.sk. Kód poukážky je nutné zadať v nákupnom košíku pred samotným odoslaním objednávky. Čerpanie nie je možné poskytnúť dodatočne na objednávku, ktorá už bola bez vloženia kódu odoslaná z nákupného košíka alebo na uhradenie dlhov. Čerpanie nie je možné poskytnúť ani na objednávky, ktoré sú zákazníkom odoslané na spracovanie poštou alebo na nákup ďalšej darčekovej poukážky. HappyFoto nepreberá zodpovednosť za (1) problémy s doručením darčekovej poukážky na e-mail kupujúceho, (2) stratu, (3) odcudzenie, (4) zneužitie alebo (5) oneskorené doručenie darčekovej poukážky spôsobené napr. technickými problémami.
Pri objednávkach darčekových poukážok môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodov v lehote 14 dní. Táto lehota beží odo dňa vystavenia poukážky a jej odoslania na e-mail kupujúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy poštou na adresu sídla spoločnosti alebo na e-mail info@happyfoto.sk. HappyFoto v tomto prípade ihneď ukončí platnosť poukážky a najneskôr do 14 dní vráti uhradenú hodnotu poukážky na kartu, z ktorej bola poukážka uhradená. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť iba v prípade, kedy nebola darčeková poukážka uplatnená na žiadnu objednávku.
 

Ďalšie dojednania

Prosíme zákazníkov, aby sa so všetkými problémami najskôr obrátili na našu spoločnosť, a to prostredníctvom kontaktov uvedených na týchto stránkach. V súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/ 2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, si dovoľujeme ďalej informovať našich zákazníkov, že v prípade sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť s nami, sú títo ďalej oprávnení obrátiť sa na tzv. subjekt s výhradou mimosúdneho vyrovnania spotrebiteľských sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 o alternatívnom riešení sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Lehota pre podanie návrhu na riešenie sporu je 1 rok odo dňa, kedy zákazník - spotrebiteľ prvýkrát kontaktoval našu spoločnosť za účelom riešenia sporu. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samé. Podrobné informácie za možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk. Pri riešení spotrebiteľských sporov je možné využiť online platformu nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné, pokiaľ nedôjde medzi zhotoviteľom a objednávateľom k písomnej dohode o zmene, prípadne vylúčeniu týchto všeobecných obchodných podmienok. Pred záväzným odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si prečítal tieto všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú voľne prístupné v sídle spoločnosti a ďalej na webových stránkach www.happyfoto.sk. Vzťahy podľa všeobecných obchodných podmienok sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä Zákonom číslo 40/1964 Zb., Zákonom číslo 513/1991 Z.z., Zákonom číslo 250/2007 Z.z., Zákonom číslo 18/2018 Z.z., Nariadením 2016/679 EÚ (GDPR) a Zákonom číslo 102/2014 Z.z.

Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

Púchov, november 2023
Aktuálne obchodné podmienky platné od 1. decembra 2023 - na stiahnutie v PDF

Predchádzajúce verzie:
Obchodné podmienky platné do 30. novembra 2023 - na stiahnutie v PDF
Obchodné podmienky platné do 31. mája 2023 - na stiahnutie v PDF
Obchodné podmienky platné do 22. mája 2023 - na stiahnutie v PDF
Obchodné podmienky platné do 31. januára 2023 - na stiahnutie v PDF
Obchodné podmienky platné do 13. júla 2022 - na stiahnutie v PDF
Obchodné podmienky platné do 31. marca 2022 - na stiahnutie v PDF
Obchodné podmienky platné do 19. januára 2022 - na stiahnutie v PDF
Obchodné podmienky platné do 19. novembra 2020 - na stiahnutie v PDF
Obchodné podmienky platné do 14. mája 2020 - na stiahnutie v PDF