"Úsmev HappyFoto 2021"

Súťažiť môžete do 31. augusta 2021

Súťažte, hlasujte a vyhrajte

Smiech predlžuje život, úsmev vyhráva. Pretože s úsmevom ide všetko lepšie, oprášili sme obľúbenú tému a spustili prázdninovú fotosúťaž Úsmev HappyFoto 2021. Zalovte vo svojich archívoch a pochváľte sa svojim úsmevom. Môžete zvíťaziť a vyhrať niektorú z krásnych cien v celkovej hodnote 2 100 €. Za účasť vo fotosúťaži neplatíte žiadny vklad, stačí sa iba prihlásiť, nahrať súťažnú fotografiu a hlasovať. Vyberajte starostlivo, každý zákazník má iba jednu šancu.

Fotosúťaž v skratke

Podeľte sa s nami o ten najkúzelnejší úsmev. Vyberte svoju najusmiatejšiu fotografiu a kliknutím na tlačidlo "Súťažiť" ju prihláste do fotosúťaže. Držte si palce, aby do 31. augusta 2021 nazberala čo najviac hlasov od našich zákazníkov a zvíťazila.

Výhry vo fotosúťaži

Čo by to bola za súťaž, ak by sa nehralo o atraktívne ceny? Na výhercov fotosúťaže čakajú krásne ceny v celkovej hodnote 2 100 €. Víťaz(ka) získa 1 000 € v hotovosti. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte. Stojí to za to!

Pravidlá fotosúťaže

Pravidlá fotosúťaže sú súborom záväzných podmienok, na základe ktorých fotosúťaž na webe www.happyfoto.sk prebieha. Nájdete v nich všetky dôležité informácie a podmienky. Pozor na autorské práva.

Pravidlá fotosúťaže ⇒ dôležité informácie

 1. Pre účasť vo fotosúťaži platia nasledovné podmienky:
  1. Účastník musí byť v spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. riadne zaregistrovaný.
  2. Účastník počas posledných 24 mesiacov vytvoril a zaplatil v spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. minimálne jednu objednávku vo výške 20 €. Táto skutočnosť bude preskúmaná po ukončení fotosúťaže. V prípade, že účastník na 1. až 5. mieste túto podmienku nesplní, výhra automaticky prechádza na nasledujúceho v poradí.
  3. Účastník musí byť fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov.
  4. Účasť vo fotosúťaži je možná iba so súhlasom s pravidlami fotosúťaže. Účastník prehlasuje, že súhlasí so všetkými podmienkami a tieto akceptuje svojou účasťou.
 2. Každý účastník môže na https://www.happyfoto.sk/sk/fotosutaz-usmev-happyfoto-2021.html nahrať iba jednu súťažnú fotografiu. Na fotografie zaslané iným spôsobom, napr. e-mailom alebo poštou, nebude prihliadané.
 3. Dáta súťažných fotografií musia byť uložené vo formáte JPG vo farebnom priestore sRGB.
 4. Minimálna veľkosť dát súťažných fotografií je stanovená na 500 kB, maximálna na 5 MB.
 5. Spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. si vyhradzuje právo na vymazanie súťažných fotografií, ktoré sa veľmi odchýlia od tematického zadania a fotografií, ktoré sú vytvorené ako koláž, s efektami (napr. s textami alebo klipartami) alebo sú opatrené vodoznakom a pod. Informácie o vymazaní takýchto súťažných fotografií nie sú zasielané.
 6. Ďalej si spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia vykonávať zmeny a doplnenie obsahov, ktoré jej boli poskytnuté, aj v tom prípade, že majú vplyv na podmienky účasti vo fotosúťaži.
 7. Účastník súhlasí s tým, že jeho meno bude uvedené a zverejnené ako meno autora.
 8. Vymazanie fotografií prihlásených do fotosúťaže na žiadosť účastníka nie je možné.
 9. Účastník má možnosť vidieť svoju súťažnú fotografiu vr. doplňujúcich informácií a aktuálneho hodnotenia vo svojom účte po prihlásení sa na webových stránkach www.happyfoto.sk pod „Moje súťažné fotografie“. Súťažné fotografie tu budú viditeľné aj po skončení fotosúťaže.
 1. Pre hodnotenie súťažných fotografií platia nasledovné podmienky:
  1. Hlasujúci musí byť v spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. riadne zaregistrovaný.
  2. Hlasujúci počas posledných 24 mesiacov vytvoril a zaplatil v spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. minimálne jednu objednávku vo výške 20 €.
 2. Každá súťažná fotografia môže byť v priebehu súťaže ohodnotená jedným hlasujúcim iba raz počas celej doby trvania súťaže.
 3. Hodnotenie už nie je možné po zahlasovaní meniť.
 4. Pri hodnotení môže byť udelených maximálne 5 hviezdičiek (5 hviezdičiek je najlepšie možné hodnotenie).
 5. Na hodnotenia, ktoré nesplnia tieto kritéria, nebude braný ohľad.
 6. Výhercovia fotosúťaže budú vyhlásení na základe celkového hodnotenia svojej súťažnej fotografie, ktoré im udelia zákazníci HappyFoto. Pre celkové hodnotenie budú sčítané všetky hviezdičky udelené každej súťažnej fotografii, vďaka čomu je možné zostaviť poradie a určiť víťazné fotografie. Tu uvádzame niekoľko príkladov tejto metódy hodnotenia:
  1. Príklad č. 1 získal ⇒ 3 hlasy s 5 hviezdičkami, 6 hlasov so 4 hviezdičkami, 5 hlasov s 3 hviezdičkami, 1 hlas s 2 hviezdičkami, 1 hlas s 1 hviezdičkou ⇒ súčet získaných hviezdičiek je 57
  2. Príklad č. 2 získal ⇒ 2 hlasy s 5 hviezdičkami, 2 hlasy so 4 hviezdičkami, 8 hlasov s 3 hviezdičkami, 2 hlasy s 2 hviezdičkami, 3 hlasy s 1 hviezdičkou ⇒ súčet udelených hviezdičiek je 49
 7. Ak by nastal výnimočný prípad, že budú mať dve alebo viac súťažných fotografií identický súčet udelených hviezdičiek a v dôsledku toho bude viac súťažných fotografií, ktoré sa v celkovom poradí umiestnia na 1. až 5. mieste, rozhodne o presnom umiestnení účastníkov spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. Prvých päť miest fotosúťaže môže obsadiť vždy iba jedna výherná fotografia, tzn. bude odovzdaných presne päť cien.

Výhry

1. cena: 1 000 € v hotovosti
2. cena: 500 € v hotovosti
3. cena: Darčeková poukážka v hodnote 200 €
4. cena: Darčeková poukážka v hodnote 200 €
5. cena: Darčeková poukážka v hodnote 200 €

Odovzdanie výhier

 1. Výhercovia budú o výhre informovaní na zaregistrovanej e-mailovej adrese do jedného mesiaca po ukončení fotosúťaže.
 2. Ak sa výhercovia neprihlásia do 14 dní po obdržaní správy, príp. neoznámia údaje potrebné k odovzdaniu výhry počas tejto lehoty, nárok na cenu prepadá a spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. môže určiť iného náhradného výhercu.
 3. Peňažná výhra bude poukázaná výhradne na bankový účet vedený v slovenskej banke. Pokiaľ by v súvislosti s prevodom sumy vznikli poplatky, tieto budú hradené výhercom.

Všeobecné podmienky

 1. Jedná sa o fotosúťaž vyhlásenú spoločnosťou HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.. Téma tejto súťaže je „Úsmev HappyFoto 2021“. Podeľte sa s nami o najpôvabnejší úsmev roku 2021 a zapojte sa tak do súťaže o výhry v celkovej hodnote 2 100 €.
 2. Za účasť vo fotosúťaži sa neplatí žiadny vklad.
 3. Fotosúťaž prebieha v termíne od 30. júna 2021 do 31. augusta 2021.
 4. Výhercovia a víťazné snímky budú do jedného mesiaca po ukončení a vyhodnotení fotosúťaže zverejnení v bulletine HappyFoto, na webových stránkach a sociálnych sieťach spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o..

Udelenie súhlasu

Účastník vyjadruje svoj súhlas s nasledujúcimi bodmi:

 1. Svojou účasťou vo fotosúťaži potvrdzujem, že som jediným autorom nahranej fotografie a tým neobmedzene disponujem autorskými právami vzťahujúcimi sa k fotografii.
 2. Ďalej potvrdzujem, že mnou nahraná fotografia nie je zaťažená právami tretích strán; najmä, že všetky identifikovateľné zobrazené osoby sú s uvedeným použitím uzrozumené a že ochranné práva tretích strán nie sú týmto použitím porušené. Už teraz zbavujem spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. prípadných nárokov tretích strán.
 3. Uisťujem, že nenahrám žiadnu ilegálnu fotografiu, propagujúcu násilie, štvavú, rasistickú, (detskú) pornografickú fotografiu alebo inú fotografiu, ktorá porušuje normy a pravidlá stanovené zákazmi. Ak by sa spoločnosť HappyFoto dozvedela o jednaní v rozpore s vyššie uvedeným, potom bezodkladne upovedomí príslušné orgány činné v trestnom konaní.
 4. Účasťou vo fotosúťaži udeľujem spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. aj prepojeným spoločnostiam neodvolateľné, geograficky a obsahovo neobmedzené právo na používanie počas doby 2 rokov, aby tieto mohli moju súťažnú fotografiu používať v reklamných projektoch, k prezentácii na internete (okrem iného na webových stránkach, v programoch pre objednanie, v rámci reklamy Google a na platformách sociálnych médií). Za toto nebudú zo strany spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. vyplácané žiadne honoráre a odmeny. Taktiež nemusí byť pri vyššie uvedenom použití uvádzaný pôvod fotografie (autor).
 5. K súťažnej fotografii budú naviac uložené nasledujúce údaje o zákazníkovi:
  1. Oslovenie
  2. Krstné meno a priezvisko, prípadne vr. titulu pred alebo za menami
  3. E-mailová adresa
  4. Dátum súhlasu a text súhlasu (podmienky účasti)
  5. Názov súťažnej fotografie
  6. Názov súboru (automaticky zadaný systémom)
   V prípade vymazania zaregistrovaného užívateľského účtu v dobe, počas ktorej spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. a prepojené spoločnosti disponujú právom na používanie, zostanú vyššie uvedené údaje uložené až do uplynutia lehoty z dôvodov prípadných otázok týkajúcich sa autorských práv. Ak by ste požiadali o vymazanie týchto dát a súťažnej fotografie pred uplynutím definované lehoty, odošlite, prosím, na adresu oou@happyfoto.sk e-mailovú správu obsahujúcu nasledujúce informácie: (1) meno, (2) e-mailovú adresu používanú v rámci fotosúťaže, (3) fotosúťaž, ktorej sa zúčastňujete, (4) zákaznícke číslo (ak vám je známe) a (5) nahranú súťažnú fotografiu (súbor JPG), pre účel rýchlej identifikácie. V súvislosti s tým vznikajú náklady vo výške 500 € za manuálne odstránenie a úhradu potenciálnej škody (zmena grafiky na webových stránkach alebo v programoch pre objednanie). Túto čiastku je nutné poukázať spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o..
 6. Súhlasím s tým, že budem od spoločnosti HappyFoto dostávať e-maily, ktoré súvisia s fotosúťažou, ktorej sa zúčastním.
 7. Nahraním fotografií a aktívnym súhlasom (Opt-In) udeľujem súhlas s platnými pravidlami fotosúťaže, s použitím dát v popísanom rozsahu a s ustanoveniami o ochrane dát. Súťaž a jej pravidlá podliehajú výhradne slovenskému právu. Právne riešenie je vylúčené.
 8. Ak sa stanú jednotlivé ustanovenia týchto podmienok k účasti celkom alebo čiastočne neúčinnými alebo nevymáhateľnými, zostáva tým účinnosť alebo vymáhateľnosť zvyšných ustanovení nedotknutá. Naopak strany v takomto prípade ujednávajú, že neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude nahradené účinným, príp. vymáhateľným ustanovením, ktoré sa najviac približuje ekonomickému účelu neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia. To isté platí obdobne aj pre prípad právnych medzier.

Ďalšie ustanovenia

 1. Z účasti vo fotosúťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. aj ich rodinní príslušníci.
 2. Spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. si vyhradzuje právo z fotosúťaže (z účasti aj hlasovania) vylúčiť osoby, ktoré majú neuhradené faktúry po splatnosti.
 3. Spoločnosť HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. si vyhradzuje právo z fotosúťaže podľa vlastného uváženia vylúčiť osoby, ak existujú oprávnené dôvody, napr.
  1. Pri porušení podmienok účasti
  2. V prípade nekorektných alebo zavádzajúcich informácií v súvislosti s registráciou alebo s pridaním súťažnej fotografie
  3. V prípade nekalého jednania
  4. Pri manipulácii, ktorá je zameraná na zvýšenie šance na výhru alebo porovnateľné výhody
  5. V prípade skrytej reklamy

Zmeny a chyby v texte sú vyhradené
Púchov, jún 2021


Ukončené fotosúťaže

"Rok 2020 objektívom fotoaparátu"

Prvá fotosúťaž roka 2021 bola veľmi úspešná. Za obdobie od 2. marca 2021 do 31. apríla 2021 ste do fotosúťaže prihlásili celkom 460 fotografií a 1788 hlasov rozhodlo o najlepších. Súboj o umiestnenie sa na prvých priečkach bol napínavý. Zaujímavosťou je, že vyhrala fotografia, ktorá bola nahratá do súťaže hneď ako druhá. Jednoznačne bola väčšina fotografií spojená s prírodou, ktorá, ako sa sami na prvý pohľad môžete presvedčiť, vie čarovať. Vážme si ju a chráňme ju!

K výsledkom fotosúťaže